Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: 01 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: +84 511 3624 014



Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ