Thứ bảy,ngày 06 tháng 06 năm 2020

Nhà Thờ Con Gà, Chính Tòa Đà Nẵng

Loại hình: Tôn giáo
Địa chỉ: 156 Trần Phú, Đà Nẵng
SDT: 0511 3826 628
Email: admin@giaophandanang.org
Website: http://www.giaophandanang.org/Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ